• فایروال جایگزین و موقت

ارائه سرويسهاي فایروال جایگزین و موقت

ارائه سرويسهاي فایروال جایگزین و موقت بشرح ذیل :

1- تحویل فایروال در صورت بروز شامل موارد ذیل:

*الف- در صورت سوختن دستگاه اصلی

*ب- ایراد سخت افزاری فایروال که موجب قطعی کلی شبکه گردد

2- بازیابی پیکربندی سخت افزار جایگزین با استفاده از آخرین نسخه فایل پیکربندی سخت افزار اصلی در محل شرکت/ سازمان در اسرع وقت

3- بررسی دستگاه اصلی جهت تعمیر به شرط تعمیرپذیر بودن آن و اعلام هزینه به مشتری

4- ارائه مشاوره در صورت تعمیر نشدن دستگاه اصلی به شرح ذیل:

*الف- معرفی مدل جایگزین

*ب- اعلام قیمت و زمان تحویل سخت افزار جدید به مشتری

5- توضیحات:

*الف- سخت افزار موقتی در یک بازه زمانی حداکثر 45 روزه در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

*ب- در صورت نیاز به جابجائی ،کارفرما موظف است آخرین نسخه از فایل پیکربندی سخت افزار را جهت بازیابی بر روی سخت افزار جدید ارائه نماید .

*ج- مشتری متعهد میگردد در صورت بروز مشکل و قبل از جایگزینی سخت افزار جدید،رسید تحویل کالا را در سربرگ آن سازمان/شرکت و ممهور تحویل نماید.