مثال تک ورودی نمونه کار ها
سبک آنرا در نظر بگیرد و در صورت تمایل نمونه کارهای دیگر را مشاهده نمایید.