معرفی دوره IJOS

توضیحات:

 • دوره مذکور بصورت فشرده و در تهران برگزار میگردد .
 • به این دلیل که ممکن است در طول دوره ، مباحث امنیتی یک سازمان و یا شرکت مورد بحث قرار گیرد ، این شرکت توصیه میکند تا دوره ها را بصورت اختصاصی و برای هر شرکت بصورت جداگانه برگزار گردد.
 • زمان دوره بصورت 1 روز کامل میباشد .
 • در حین دوره جزوه استاندارد مربوط دوره مذکور به افراد شرکت کننده ارائه میگردد .
 • در خاتمه نیز گواهی حضور در دوره مذکور به شرکت کنندگان اعطا میگردد .
 • IJOS (Introduction to the Junos Operating System)

Junos Operating System Fundamentals

  • The Junos OS
  • Traffic Processing
  • Platforms Running the Junos OS

User Interface Options

  • User Interface Options
  • The Junos CLI: CLI Basics
  • The Junos CLI: Operational Mode
  • The Junos CLI: Configuration Mode

Initial Configuration

  • Factory-Default Configuration
  • Initial Configuration
  • Interface Configuration

Secondary System Configuration

  • User Configuration and Authentication
  • System Logging and Tracing
  • Network Time Protocol
  • Archiving Configurations
  • SNMP

Operational Monitoring and Maintenance

  • Monitoring Platform and Interface Operation
  • Network Utilities
  • Maintaining the Junos OS
  • Password Recovery

معرفی دوره JSEC

JSEC

توضیحات:

 • این دوره مربوط به فایروالهای سریهای SRX میباشد.
 • دوره مذکور بصورت فشرده و در تهران برگزار میگردد .
 • به این دلیل که ممکن است در طول دوره ، مباحث امنیتی یک سازمان و یا شرکت مورد بحث قرار گیرد ، این شرکت توصیه میکند تا دوره ها را بصورت اختصاصی و برای هر شرکت بصورت جداگانه برگزار گردد.
 • زمان دوره بصورت 3 روز کامل میباشد .
 • در حین دوره جزوه استاندارد مربوط دوره مذکور به افراد شرکت کننده ارائه میگردد .
 • در خاتمه نیز گواهی حضور در دوره مذکور به شرکت کنندگان اعطا میگردد .

Introduction to Junos security platform

 • Traditional Routing
 • Traditional Security
 • Breaking the Tradition
 • The Junos OS Architecture

Zones

 • The Definition of Zones
 • Zone Configuration
 • Monitoring Security Zones

Security Policies

 • Overview of Security Policy
 • Policy Components
 • Verifying Policy Operation
 • Policy Scheduling and Rematching
 • Policy Case Study

Firewall User Authentication

 • Firewall User Authentication Overview
 • Pass-Through Authentication
 • Web Authentication
 • Client Groups
 • Using External Authentication Servers
 • Verifying Firewall User Authentication
Network Address Translation
  • NAT Overview
  • Source NAT Operation and Configuration
  • Destination NAT Operation and Configuration
  • Static NAT Operation and Configuration
  • Proxy ARP
  • Monitoring and Verifying NAT Operation

  Introduction to Intrusion Detection and Prevention

  • Introduction to Junos IDP
  • IDP Policy Components and Configuration
  • Signature Database
  • Case Study: Applying the Recommended IDP Policy
  • Monitoring IDP Operation