نرم افزار مجازی فورتی آنالایزر

Fortianalyzer VM

FortiAnalyzer ابزاری برای تحلیل امنیت NOC-SOC است که با چشم انداز عملیاتی ساخته شده است.

FortiAnalyzer با دیدگاه های اقدام گرایانه و قابلیت های تمرینی، نه تنها به سازمان ها بینش جدی نسبت به تهدیدات می دهد، بلکه همچنین به طور دقیق ریسک را از سطح حمله مورد بررسی قرار می دهد ، و  جایی را که واکنش فوری لازم دارد مشخص می کند.