Network Management

  • گروه محصولات
  • توضیحات
    با محصولات مدیریتی fortinet میتوان سیستم log و گزارش گیری را مرکزی کرده و دستگاهها را از یک نقطه مرکزی مدیریت نمود. نتیجه استفاده از این محصولات سهولت در مدیریت دستگاهها و log ها و reporting خواهد بود.