حریم شخصی کاربران

این شرکت خود را موظف به حفظ حریم شخصی کاربران در چهارچوب قوانین کشور می داند