دپارتمان ها

دپارتمان بازاریابی و فروش

با توجه به اینکه هدف اصلی شرکت ارائه راهکارهای مناسب امنیت در حوزه ارتباطات و داده های شبکه های کامپیوتری است، تیم واحد بازاریابی و فروش اهمیت بسیاری خواهد داشت.

بروز بودن اطلاعات افراد در این بخش از باید ها محسوب شده و این شرکت خود را مسئول میداند تا حداکثر تلاش خود را بکار گیرد تا دانش مورد نیاز این بخش را در بازه های زمانی مشخص بروز نماید.

هدف اصلی این بخش از شرکت، ارتباط مداوم با سازمانها و شرکت ها و اطلاع رسانی در خصوص راهکاری مناسب در حوزه های کاری شرکت میباشد.