پرسشنامه کیفیت تدریس

چنانچه دردوره های شبکه امن شرکت نموده اید، لطفا دیدگاه خود را از طریق پرسشنامه زیر برایمان ارسال بفرمایید. با تشکر
پرسشنامه کیفیت تدریس
نام دوره : کد دوره :
تسلط بر محتوا
تسلط مدرس بر موضوع آموزشدانش عمومی استاد در رشته شبکه های کامپیوتریتناسب محتوای درس با سر فصل ها و تکالیف درسیتناسب محتوا با موضوع های تدریس شدهتدوین طرح درس
بیان اهداف آموزشی دورهداشتن طرح درس مناسب و جامعداشتن جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالبکیفیت منابع معرفی شده(جدید و مفید و کافی بودن مطلب آن)ارزشیابی مستمر آموخته های دانشجویانتناسب شیوه های آموزش با اهداف آموزشمهارت های تدریس
قدرت بیان، تفهیم و انتقال مطالب درسیارائه عناوین تنظیم شده و رعایت پیوستگی مطالبجامع نگری و ژرف اندیشی استاد در ارائه ماهیت درسچگونگی تجزیه و تحلیل مطالب درسیبکارگیری وسایل کمک آموزشیمدیریت کلاس درس
توانایی مدیریت ، کنترل و اداره کلاستوانایی استاد در تشویق دانشجویان برای شرکت در بحث پیرامون درس در کلاسایجاد محیطی برای به کارگیری آموخته هاتلاش در جهت رفع نقایص و اشکالات درسی دانشجوراهنمایی و مشاوره
مشاوره به دانشجویان در مورد مسائل مطروحهاختصاص دادن وقت کافی برای پاسخ به سوالات دانشجویانقدرت تحلیل و ارائه مشاوره درست در زمینه سوالاتمهارت های ارتباطی استاد با دانشجو
علاقمندی و استقبال استاد برای پاسخگویی در ساعات تعین شدهواکنش منطقی و معقول به پیشنهاد ها ، انتقاد ها و دیدگاه های دانشجویانایجاد انگیزه در دانشجویان برای مطالعه تحقیقرعایت مسائل اخلاقی در آموزش و تدریس
رعایت ادب و احترام در تعامل با دانشجویانتوجه به همه دانشجویان هنگام تدریسنحوه برخورد اجتماعی استاد با دانشجویانپست الکترونیک: (اختیاری)
*لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: